Rastgele İçerikler

MahlasMatla
EmrìMaóabbet Àteşi yanar belÀ ocaàıdur başum
Egilmiş bÀd-ı Àhumdan duòÀn ucıd
İncele
èAùÀEy göñülèÀlemi sen ãanma ãaúın cÀy-ı maúar
Bir güzergÀh-durur bu gelen el
İncele
Aómed PaşaCÀn murÀdı kÿy-ı dil-berden gedÀlıúdur baña
Kÿy-ı dil-berde gedÀlıú pÀdiş
İncele
Seyfì“Bi-ḥamdi’llāh” ki islāmım delìlim Muṣṭafā geldi
Emìrim rehberim şāhım ʿ
İncele

Son Eklenen İçerikler

MahlasMatla
Eşrefoğlu RumiHeb fesād işlerime estağfirullāh tövbe
Yaman teşvişlerime estaġfirullāh
İncele
-Āsitān-ı Şeyḫ 'Abdü’l- Ḳādir’e
Kim ḥulūṣ üzre olur ise rūy-māl
Di
İncele
Âşık Yunus'Ömr baġçesinüñ güli ṣolmadan
Uyan gel gözlerim ġafletden uyan
E
İncele
-Severdi Ḥażret-i Sulṭān 'Abd'ül-Ḳādir Ḥabįli
Mürįd yā muĥabbetüñ düşe bi
İncele

En Çok Okunan İçerikler

MahlasMatla
-Ey úaldum nitdüm
Miónetle bu yerinde ….yedüñ cÀnumı
İncele
FirdevsìOl ki seng-i òÀreden laèl-i BedaóşÀn dizdürür
Úaùreden dür noúùadan
İncele
HayÀlìAna raóminden tenüm şol dem ki sÿret baàladı
Bir ãanem yÀdına zünnÀr
İncele
NÀlìNÀliyÀ didi o dem hÀtif-i àaybì tÀrìò
Aómed’üñ dìni bugün buldı èAlì
İncele